Algemeen

Wat is een bestemmingsplan en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, bijvoorbeeld in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerp kan 6 weken worden ingezien, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, de gemeentelijke website of via ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode van 6 weken kunt u uw 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad. Doet u dit niet, dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken.

De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk 6 of 7 weken. Als de provincie en de Rijksoverheid eigenaar of beheerder zijn van nabijgelegen gronden hebben zij deze tijd om te overwegen of zij een zogenaamde 'aanwijzing' willen geven bij het bestemmingsplan. Heeft de provincie of de Rijksoverheid een aanwijzing gegeven dan treedt dat deel van het bestemmingsplan niet in werking.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u uw zienswijze niet kenbaar gemaakt, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing genomen is over het beroep.

Griffiegeld

Gaat u bij de rechter tegen een besluit in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in, dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

Voorheen kon de gemeente een projectbesluit nemen als een bepaald project niet paste binnen een bestemmingsplan. Door de invoering van de omgevingsvergunning is dit niet meer het geval. In plaats daarvan kan de gemeente een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Meer informatie bestemmingsplan

Met vragen over het bestemmingsplan van uw woonplaats kunt u terecht bij uw gemeente.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet mijn bedrijf een m.e.r.-procedure volgen?
Wat is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)?
Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)?
Wat is planschade en wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON