Algemeen

Wat is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)?

Structuurvisie vervangt verschillende bestaande nota's

De SVIR vervangt verschillende nota's, zoals:

  • de Nota Ruimte;
  • de Structuurvisie Randstad 2040;
  • de Nota Mobiliteit;
  • de MobiliteitsAanpak;
  • de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.

Verder vervallen met de SVIR de ruimtelijke doelen en uitspraken uit de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

Doelen Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:

  • de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
  • de bereikbaarheid verbeteren;
  • zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Rol provincies en gemeenten bij ruimte en mobiliteit

Provincies en gemeenten hebben in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer bevoegdheden gekregen. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. Provincies en gemeenten weten beter wat er speelt in de regio. En wat bewoners, bedrijven en organisaties willen. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren.

SVIR digitaal bekijken

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is digitaal gepubliceerd. Op Ruimtelijkeplannen.nl zien bedrijven en bewoners welk nationaal (ruimtelijk) beleid geldt op een locatie. De SVIR is daarmee de eerste integrale Rijksstructuurvisie waarvan de publicatie voldoet aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet mijn bedrijf een m.e.r.-procedure volgen?
Wat is een bestemmingsplan en wanneer kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?
Wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)?
Wat is planschade en wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Externe artikelen
Svir

Download: HTML | CSV | Excel | JSON