Algemeen

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland?

Overstromingen door stijgende zeespiegel en extreem weer

Als de gemiddelde temperatuur stijgt, stijgt de zeespiegel. Water zet uit als het warmer wordt. Bovendien smelten gletsjers en ijskappen. Er komt dan meer massa in het water terecht, waardoor de zeespiegel stijgt. Daarnaast kan klimaatverandering extreme regenbuien en langdurige natte periodes veroorzaken.

Door deze 2 ontwikkelingen neemt het gevaar op overstromingen toe.

Minder drinkwater beschikbaar door droogte

Naast extreem natte periodes, kan een warmer klimaat ook juist extreem droge periodes veroorzaken. Dit kan de drinkwatervoorziening in gevaar brengen.

Een probleem bij extreme droogte is verzilting. Rivieren voeren dan onvoldoende zoet water richting de zee. Hierdoor kan het zoute zeewater Nederland in stromen en mengen met zoet rivierwater, grondwater en slootwater. Zout water is ongeschikt om drinkwater van te maken. Uiteindelijk brengt verzilting de drinkwatervoorziening dus in gevaar.

Slechte oogsten door zout water

In de landbouw zorgt zout water voor problemen bij gevoelige gewassen, zoals bloembollen. Vooral als het zout in de wortels van de gewassen komt. Het kan dan de hele oogst vernietigen.

Te weinig koelwater voor elektriciteitscentrales

Elektriciteitscentrales hebben koelwater nodig om elektriciteit te produceren. Minder water in de rivieren kan dus problemen veroorzaken voor de elektriciteitsproductie.

Slecht zwemwater door algenbloei

Hogere watertemperaturen vergroten het risico op algenbloei in meren, plassen en sloten. Sommige algen zijn slecht voor de gezondheid, waardoor er steeds vaker een zwemverbod geldt in de zomer. 

Onderzoek naar gevolgen klimaatverandering

Het KNMI heeft in kaart gebracht wat de gevolgen voor Nederland precies zijn. 

Acties Nederland tegen klimaatverandering

Om de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, moet de overheid maatregelen nemen.

Het klimaatbeleid van Nederland richt zich op 2 zaken:

  • maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen (adaptatie).
    Deze maatregelen staan in het beleid voor bijvoorbeeld waterveiligheid, zoetwatervoorziening, landbouw, natuur en gezondheid. Denk aan versterking van de dijken.
  • de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zodat het klimaat niet zo snel en sterk verandert (mitigatie). Bijvoorbeeld door over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen (zoals windenergie).

Verder is er extra aandacht voor kwetsbare groepen (zoals jonge kinderen en ouderen). Dit is nodig om te voorkomen dat meer mensen overlijden door extreme temperaturen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het gat in de ozonlaag?
Wat is het broeikaseffect en wat zijn broeikasgassen?
Wat gebeurt er als landen niets doen tegen klimaatverandering?
Wat is IPCC en welke rol speelt Nederland hierin?

Externe artikelen
Klimaatverandering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON